Nowoczesna edukacja – projekt ” Przedszkolak 3.0″

Projekt  „Przedszkolak 3.0”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja,

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

na podstawie Umowy nr RPLB.08.01.01-08-0105/21-00

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 r. w naszym przedszkolu, polega na:

 • Organizacji zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe dla  100 dzieci w Przedszkolu Dwujęzycznym LINGUALAND.
 • Realizowaniu dodatkowej oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych zajęć  tematycznych dla dzieci z zakresu umiejętności kluczowych oraz uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 • Realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia;
 • Podniesieniu kwalifikacji nauczycieli w ramach szkoleń.

Zaproponowane zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

– zajęcia matematyczno-przyrodnicze, które pozwolą dzieciom na poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań poprzez realizację treści edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów TIK oraz pomocy dydaktycznych do nauki przyrody i matematyki ( głównie pomocy Montessori ). Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

– zajęcia przyrodnicze „Na tropach przyrody”, które pozwolą dzieciom na poznawanie zjawisk przyrody, eksperymentowanie, zdobycie wiedzy nt. ekologii i źródeł odzyskiwania energii. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

- zajęcia specjalistyczne „ Robotyka z przedszkolakiem” –  zajęcia dla przyszłych inżynierów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką. Podczas zajęć dzieci pracują głównie z zestawami edukacyjnymi LEGO. W trakcie zajęć dzieci realizują indywidualne zadania, a także uczą się pracować w grupie, uczą się logicznego myślenia, rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię. Pod czujnym okiem instruktorów tworzą swoje pierwsze konstrukcje i poznają podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku. Dzieci przyswajają wiadomości z zakresu mechaniki i robotyki. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z TURBOKIDS w blokach tematycznych (np. Świat Zwierząt, Pojazdy i Maszyny) przy wykorzystaniu szerokiej bazy autorskich instrukcji. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 32 godzin miesięcznie .

-zajęcia specjalistyczne „ Asy programowania i kodowania”, zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań poprzez realizację zajęcia programowania i kodowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w postaci robotów, klocków lego i zabawek interaktywnych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z TURBOKIDS w blokach przy wykorzystaniu szerokiej bazy autorskich instrukcji. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 48 godzin miesięcznie .

- warsztaty przyrodniczo – chemiczne „W krainie eksperymentów”, to najlepsza nauka poprzez zabawę dla dzieci w trakcie której dziecko:

→ aktywnie poszukuje wiedzy,

→ niestereotypowo i nowatorsko wykonuje zadania,

→ uczy się samodzielności,

→ trenuje umiejętność koncentracji uwagi,

→ zdobywa wiedzę o otaczającym świecie,

→ buduje w sobie poczucie sprawczości,

Spotkania prowadzone są w formie warsztatów, podczas których przedszkolaki samodzielnie przeprowadzają doświadczenia przyrodniczo-chemiczne przy własnych stanowiskach.

Organizatorzy warsztatów każdorazowo zapewniają specjalistyczne wyposażenie – wszystko czego potrzebuje Mały Naukowiec, aby uczyć się, rozwijać naukowe umiejętności, materiały przyrodnicze, kolby, zlewki, menzurki i inne, profesjonalne szkło laboratoryjne, odczynniki. Odbędzie się Łącznie 12 godzin warsztatów, po dwie  godziny dla każdej grupy.

Realizacja zajęć będzie stanowiła dla dzieci spotkanie z krytycznym myśleniem i analizą matematyczną, środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych odgrywa ważną rolę w edukacji przedszkolnej. Proponowane w ramach projektu zajęcia dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie, w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

- warsztaty botaniczne ” W krainie botaników ”  – są to zaplanowane zajęcia w zielonogórskim ogrodzie botanicznym w tkacie których dzieci pod okiem botanika Uniwersytetu Zielonogórskiego poznają rośliny tam zgromadzone.

 

W celu realizacji projektu zakupione zostaną pomoce edukacyjno-dydaktyczne

Wszystkie zajęcia dodatkowe dla dzieci uzupełnią, ale nie zastąpią zajęć organizowanych w ramach podstawy programowej.

Dzieci otrzymają wsparcie na podstawie indywidualnej diagnozy. Nauczyciele poprowadzą obserwację i diagnozy dzieci, więc podczas zajęć stosowana będzie zasada indywidualizacji oraz stopniowania trudności, co umożliwi wszystkim dzieciom nabywanie umiejętności dostosowanych do ich możliwości percepcyjnych.

 

dzieci 004

Zapisy na rok szkolny 2017/2018

W naszym przedszkolu zapisy do grup 2,5 oraz 3 latków ruszyły „pełną parą”.

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców z Dziećmi do odwiedzenia LINGUALAND-u. Podczas tej wizyty będziecie mogli Państwo zapoznać się z formą pracy w grupach oraz oglądnąć nasze przedszkole. Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr tel. 508 087 638.

Planujemy od września dwie grupy:

maluszki starsze  3 latki

maluszki młodsze  2,5 latki.

Mamy jeszcze tylko kilka wolnych miejsc w obecnych grupach 3, 4, 5 i 6 latków. Zapraszamy!

11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest realizowany od 5 lat w naszym przedszkolu. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach tego programu  20 dzieci zostało objętych bezpłatną diagnozą i terapią logopedyczną w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Opis programu:

Zajęcia logopedyczne nakierowane są na niwelowanie wad wymowy powstałych na skutek opóźnionego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Korygują one wadliwą wymowę, powstałą w wyniku błędów językowych, poszerzają zasób słownictwa, przygotowują do poprawnego formułowania wypowiedzi.

Cele programu:

- usprawnienie pracy narządów mowy

- ćwiczenie wyrazistości mowy

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie słownictwa

- stymulacja umiejętności językowych

2

Nasi Absolwenci w Szkole

W roku szkolnym 2014/2015  przeprowadziliśmy w naszym przedszkolu ewaluację wewnętrzną, która dotyczyła losów naszych absolwentów. Badaliśmy przebieg procesu adaptacji w klasie I, osiągnięcia i sukcesy młodszych i starszych wychowanków naszej placówki.

Poniżej prezentujemy wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

 1. Przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Nie jest to uzależnione od czasu trwania edukacji przedszkolnej, a od podejmowanych przez przedszkole działań, w efekcie których dzieci osiągają dojrzałość  szkolną i poziom umiejętności szkolnych w stopniu wystarczającym.
 2. Dzieci przechodząc z przedszkola do szkoły mają wysoki poziom motywacji, przejawiają zadowolenia, radość i ciekawość co sprzyja osiąganiu przez nie sukcesów w szkole.
 3. Na progu edukacji szkolnej nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani w zakresie gotowości do nauki czytania i w zakresie edukacji matematycznej oraz edukacji językowej.
 4. Działania podejmowane przez przedszkole, w wyniku których dzieci kończące przedszkole prezentują wysoki stopień opanowania umiejętności stanowią bazę ich dalszego rozwoju, a rozwijane w szkole pozwalają osiągać sukcesy szkolne.
 5. Wysoki stopień dojrzałości szkolnej, przygotowanie dzieci do roli ucznia (rozwijanie motywacji, pobudzanie ciekawości) i wyrobienie pozytywnego nastawienia do szkoły  korzystnie wpływa na proces adaptacji dzieci do warunków szkolnych.
 6. Wychowankowie naszego przedszkola osiągają sukcesy w szkole, są aktywni i stale doskonalą swoje umiejętności w różnych zakresach.
 7. Wspierając ciekawość dzieci, ich aktywność i samodzielność oraz kształtując wiadomości i umiejętności ważne w edukacji szkolnej przedszkole zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne.
 8. Nasi wychowankowie po roku nauki prezentują wyjątkowo wysoki poziom osiągnięć szkolnych zwłaszcza w obszarach rozwijanych w przedszkolu,szczególnie w zakresie znajomości języka angielskiego, a wynikających z potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci co pozwala na stwierdzenie, że organizacja i realizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w tym stosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, a także monitorowanie i analizowanie podejmowanych działań, jest efektywna i sprzyja rozwojowi wychowanków.

 

 Gratulujemy!!!

 

 

montessori-prew1-e1424948520678

PROGRAM MONTESSORI W LINGUALAND

„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia“ (M. Montessori).

Dziecko w pierwszych sześciu latach uczy się więcej niż kiedykolwiek później. Od urodzenia do 6 roku życia w pełni absorbuje świat i wszystko, co je otacza. Największa chłonność umysłu występuje w okresie tzw. wrażliwych faz, charakteryzujących się łatwością przyswajania i opanowania konkretnych umiejętności.

Znanym hasłem pedagogiki Marii Montessori jest zdanie: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Celem wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i otaczający świat. W tej metodzie podmiotem jest dziecko wraz z jego nieograniczonymi możliwościami. Opiekun podąża za dzieckiem i wspiera jego spontaniczne, wielostronne aktywności. Dzieci uczą się poprzez zdobywanie doświadczeń, wykorzystywanie przygotowanych przez nauczyciela materiałów oraz eksperymentowanie. Jest to uczenie się w wolności, która ma swoje granice, zakreślone prawem do wolności innych osób.

W naszym przedszkolu realizujemy program pedagogiki Marii Montessori. Dzieci korzystają z przygotowanego w oddzielnej sali zwanej” Montessori Room” otoczenia i pomocy montessoriańskich pod okiem dyplomowanego nauczyciela Montessori.

11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

Zapisy do Przedszkola Dwujęzycznego

ZNAJDZIEMY Z TWOIM DZIECKIEM WSPÓLNY JĘZYK !

Rozpoczęliśmy  zapisy do nowych grup przedszkolnych, które zaczną edukację od września 2015. Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Na bieżąco prowadzimy również zapisy do istniejących grup. Tak więc, jeśli chcielibyście Państwo zapisać  dziecko 3, 4 lub 5 letnie jeszcze przed wrześniem, jest taka możliwość.

Zapraszamy od odwiedzenia naszego Przedszkola oraz zapoznania z naszą formą pracy.

Standardowa oferta dotyczy dzieci od 2,5 lat.

Przyjmujemy dzieci od 2 lat. O szczegóły oferty dla dzieci w wieku od 2 do 2,5 lat zapytaj w sekretariacie.

przedszkole

Mamy już całkiem sporą historię

Nasza Szkoła prowadzi zajęcia językowe dla dzieci już od 2004 roku. Przedszkole natomiast rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Do września 2013 roku pracowaliśmy pod nazwą ABRAKADABRA. W październiku
po ogłoszonym konkursie na nową nazwę zmieniliśmy się w LINGUALAND.