2

Nasi Absolwenci w Szkole

W roku szkolnym 2014/2015  przeprowadziliśmy w naszym przedszkolu ewaluację wewnętrzną, która dotyczyła losów naszych absolwentów. Badaliśmy przebieg procesu adaptacji w klasie I, osiągnięcia i sukcesy młodszych i starszych wychowanków naszej placówki.

Poniżej prezentujemy wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

  1. Przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Nie jest to uzależnione od czasu trwania edukacji przedszkolnej, a od podejmowanych przez przedszkole działań, w efekcie których dzieci osiągają dojrzałość  szkolną i poziom umiejętności szkolnych w stopniu wystarczającym.
  2. Dzieci przechodząc z przedszkola do szkoły mają wysoki poziom motywacji, przejawiają zadowolenia, radość i ciekawość co sprzyja osiąganiu przez nie sukcesów w szkole.
  3. Na progu edukacji szkolnej nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani w zakresie gotowości do nauki czytania i w zakresie edukacji matematycznej oraz edukacji językowej.
  4. Działania podejmowane przez przedszkole, w wyniku których dzieci kończące przedszkole prezentują wysoki stopień opanowania umiejętności stanowią bazę ich dalszego rozwoju, a rozwijane w szkole pozwalają osiągać sukcesy szkolne.
  5. Wysoki stopień dojrzałości szkolnej, przygotowanie dzieci do roli ucznia (rozwijanie motywacji, pobudzanie ciekawości) i wyrobienie pozytywnego nastawienia do szkoły  korzystnie wpływa na proces adaptacji dzieci do warunków szkolnych.
  6. Wychowankowie naszego przedszkola osiągają sukcesy w szkole, są aktywni i stale doskonalą swoje umiejętności w różnych zakresach.
  7. Wspierając ciekawość dzieci, ich aktywność i samodzielność oraz kształtując wiadomości i umiejętności ważne w edukacji szkolnej przedszkole zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne.
  8. Nasi wychowankowie po roku nauki prezentują wyjątkowo wysoki poziom osiągnięć szkolnych zwłaszcza w obszarach rozwijanych w przedszkolu,szczególnie w zakresie znajomości języka angielskiego, a wynikających z potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci co pozwala na stwierdzenie, że organizacja i realizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w tym stosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, a także monitorowanie i analizowanie podejmowanych działań, jest efektywna i sprzyja rozwojowi wychowanków.

 

 Gratulujemy!!!