11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

ZAPISY na rok szkolny 2024/2025

W naszym przedszkolu trwają zapisy do grupy maluszków na rok szkolny 2024/2025. Zapraszamy!

Sekretariat pracuje w godz. 9.00-16.00, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania tel. 508 087 638.P1110256

Nowoczesna edukacja – projekt ” Przedszkolak 3.0″

Projekt  „Przedszkolak 3.0”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja,

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

na podstawie Umowy nr RPLB.08.01.01-08-0105/21-00

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 r. w naszym przedszkolu, polega na:

 • Organizacji zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe dla  100 dzieci w Przedszkolu Dwujęzycznym LINGUALAND.
 • Realizowaniu dodatkowej oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych zajęć  tematycznych dla dzieci z zakresu umiejętności kluczowych oraz uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 • Realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia;
 • Podniesieniu kwalifikacji nauczycieli w ramach szkoleń.

Zaproponowane zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

– zajęcia matematyczno-przyrodnicze, które pozwolą dzieciom na poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań poprzez realizację treści edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów TIK oraz pomocy dydaktycznych do nauki przyrody i matematyki ( głównie pomocy Montessori ). Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

– zajęcia przyrodnicze „Na tropach przyrody”, które pozwolą dzieciom na poznawanie zjawisk przyrody, eksperymentowanie, zdobycie wiedzy nt. ekologii i źródeł odzyskiwania energii. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

- zajęcia specjalistyczne „ Robotyka z przedszkolakiem” –  zajęcia dla przyszłych inżynierów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką. Podczas zajęć dzieci pracują głównie z zestawami edukacyjnymi LEGO. W trakcie zajęć dzieci realizują indywidualne zadania, a także uczą się pracować w grupie, uczą się logicznego myślenia, rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię. Pod czujnym okiem instruktorów tworzą swoje pierwsze konstrukcje i poznają podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku. Dzieci przyswajają wiadomości z zakresu mechaniki i robotyki. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z TURBOKIDS w blokach tematycznych (np. Świat Zwierząt, Pojazdy i Maszyny) przy wykorzystaniu szerokiej bazy autorskich instrukcji. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 32 godzin miesięcznie .

-zajęcia specjalistyczne „ Asy programowania i kodowania”, zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań poprzez realizację zajęcia programowania i kodowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w postaci robotów, klocków lego i zabawek interaktywnych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z TURBOKIDS w blokach przy wykorzystaniu szerokiej bazy autorskich instrukcji. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 48 godzin miesięcznie .

- warsztaty przyrodniczo – chemiczne „W krainie eksperymentów”, to najlepsza nauka poprzez zabawę dla dzieci w trakcie której dziecko:

→ aktywnie poszukuje wiedzy,

→ niestereotypowo i nowatorsko wykonuje zadania,

→ uczy się samodzielności,

→ trenuje umiejętność koncentracji uwagi,

→ zdobywa wiedzę o otaczającym świecie,

→ buduje w sobie poczucie sprawczości,

Spotkania prowadzone są w formie warsztatów, podczas których przedszkolaki samodzielnie przeprowadzają doświadczenia przyrodniczo-chemiczne przy własnych stanowiskach.

Organizatorzy warsztatów każdorazowo zapewniają specjalistyczne wyposażenie – wszystko czego potrzebuje Mały Naukowiec, aby uczyć się, rozwijać naukowe umiejętności, materiały przyrodnicze, kolby, zlewki, menzurki i inne, profesjonalne szkło laboratoryjne, odczynniki. Odbędzie się Łącznie 12 godzin warsztatów, po dwie  godziny dla każdej grupy.

Realizacja zajęć będzie stanowiła dla dzieci spotkanie z krytycznym myśleniem i analizą matematyczną, środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych odgrywa ważną rolę w edukacji przedszkolnej. Proponowane w ramach projektu zajęcia dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie, w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

- warsztaty botaniczne ” W krainie botaników ”  – są to zaplanowane zajęcia w zielonogórskim ogrodzie botanicznym w tkacie których dzieci pod okiem botanika Uniwersytetu Zielonogórskiego poznają rośliny tam zgromadzone.

 

W celu realizacji projektu zakupione zostaną pomoce edukacyjno-dydaktyczne

Wszystkie zajęcia dodatkowe dla dzieci uzupełnią, ale nie zastąpią zajęć organizowanych w ramach podstawy programowej.

Dzieci otrzymają wsparcie na podstawie indywidualnej diagnozy. Nauczyciele poprowadzą obserwację i diagnozy dzieci, więc podczas zajęć stosowana będzie zasada indywidualizacji oraz stopniowania trudności, co umożliwi wszystkim dzieciom nabywanie umiejętności dostosowanych do ich możliwości percepcyjnych.

 

dzieci 004

Zapisy na rok szkolny 2017/2018

W naszym przedszkolu zapisy do grup 2,5 oraz 3 latków ruszyły „pełną parą”.

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców z Dziećmi do odwiedzenia LINGUALAND-u. Podczas tej wizyty będziecie mogli Państwo zapoznać się z formą pracy w grupach oraz oglądnąć nasze przedszkole. Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr tel. 508 087 638.

Planujemy od września dwie grupy:

maluszki starsze  3 latki

maluszki młodsze  2,5 latki.

Mamy jeszcze tylko kilka wolnych miejsc w obecnych grupach 3, 4, 5 i 6 latków. Zapraszamy!

11021222_1606255732930367_5820217481421166574_n

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest realizowany od 5 lat w naszym przedszkolu. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach tego programu  20 dzieci zostało objętych bezpłatną diagnozą i terapią logopedyczną w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Opis programu:

Zajęcia logopedyczne nakierowane są na niwelowanie wad wymowy powstałych na skutek opóźnionego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Korygują one wadliwą wymowę, powstałą w wyniku błędów językowych, poszerzają zasób słownictwa, przygotowują do poprawnego formułowania wypowiedzi.

Cele programu:

- usprawnienie pracy narządów mowy

- ćwiczenie wyrazistości mowy

- rozwijanie percepcji słuchowej

- rozwijanie słownictwa

- stymulacja umiejętności językowych

2

Nasi Absolwenci w Szkole

W roku szkolnym 2014/2015  przeprowadziliśmy w naszym przedszkolu ewaluację wewnętrzną, która dotyczyła losów naszych absolwentów. Badaliśmy przebieg procesu adaptacji w klasie I, osiągnięcia i sukcesy młodszych i starszych wychowanków naszej placówki.

Poniżej prezentujemy wnioski z przeprowadzonej ewaluacji:

 1. Przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Nie jest to uzależnione od czasu trwania edukacji przedszkolnej, a od podejmowanych przez przedszkole działań, w efekcie których dzieci osiągają dojrzałość  szkolną i poziom umiejętności szkolnych w stopniu wystarczającym.
 2. Dzieci przechodząc z przedszkola do szkoły mają wysoki poziom motywacji, przejawiają zadowolenia, radość i ciekawość co sprzyja osiąganiu przez nie sukcesów w szkole.
 3. Na progu edukacji szkolnej nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani w zakresie gotowości do nauki czytania i w zakresie edukacji matematycznej oraz edukacji językowej.
 4. Działania podejmowane przez przedszkole, w wyniku których dzieci kończące przedszkole prezentują wysoki stopień opanowania umiejętności stanowią bazę ich dalszego rozwoju, a rozwijane w szkole pozwalają osiągać sukcesy szkolne.
 5. Wysoki stopień dojrzałości szkolnej, przygotowanie dzieci do roli ucznia (rozwijanie motywacji, pobudzanie ciekawości) i wyrobienie pozytywnego nastawienia do szkoły  korzystnie wpływa na proces adaptacji dzieci do warunków szkolnych.
 6. Wychowankowie naszego przedszkola osiągają sukcesy w szkole, są aktywni i stale doskonalą swoje umiejętności w różnych zakresach.
 7. Wspierając ciekawość dzieci, ich aktywność i samodzielność oraz kształtując wiadomości i umiejętności ważne w edukacji szkolnej przedszkole zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne.
 8. Nasi wychowankowie po roku nauki prezentują wyjątkowo wysoki poziom osiągnięć szkolnych zwłaszcza w obszarach rozwijanych w przedszkolu,szczególnie w zakresie znajomości języka angielskiego, a wynikających z potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci co pozwala na stwierdzenie, że organizacja i realizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w tym stosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, a także monitorowanie i analizowanie podejmowanych działań, jest efektywna i sprzyja rozwojowi wychowanków.

 

 Gratulujemy!!!