Nowoczesna edukacja – projekt ” Przedszkolak 3.0″

Projekt  „Przedszkolak 3.0”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja,

Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,

na podstawie Umowy nr RPLB.08.01.01-08-0105/21-00

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 r. w naszym przedszkolu, polega na:

  • Organizacji zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe dla  100 dzieci w Przedszkolu Dwujęzycznym LINGUALAND.
  • Realizowaniu dodatkowej oferty edukacyjnej poprzez organizację dodatkowych zajęć  tematycznych dla dzieci z zakresu umiejętności kluczowych oraz uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
  • Realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej poprzez zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia;
  • Podniesieniu kwalifikacji nauczycieli w ramach szkoleń.

Zaproponowane zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

– zajęcia matematyczno-przyrodnicze, które pozwolą dzieciom na poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań poprzez realizację treści edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów TIK oraz pomocy dydaktycznych do nauki przyrody i matematyki ( głównie pomocy Montessori ). Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

– zajęcia przyrodnicze „Na tropach przyrody”, które pozwolą dzieciom na poznawanie zjawisk przyrody, eksperymentowanie, zdobycie wiedzy nt. ekologii i źródeł odzyskiwania energii. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 18 godzin tygodniowo.

- zajęcia specjalistyczne „ Robotyka z przedszkolakiem” –  zajęcia dla przyszłych inżynierów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z robotyką. Podczas zajęć dzieci pracują głównie z zestawami edukacyjnymi LEGO. W trakcie zajęć dzieci realizują indywidualne zadania, a także uczą się pracować w grupie, uczą się logicznego myślenia, rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię. Pod czujnym okiem instruktorów tworzą swoje pierwsze konstrukcje i poznają podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku. Dzieci przyswajają wiadomości z zakresu mechaniki i robotyki. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z TURBOKIDS w blokach tematycznych (np. Świat Zwierząt, Pojazdy i Maszyny) przy wykorzystaniu szerokiej bazy autorskich instrukcji. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 32 godzin miesięcznie .

-zajęcia specjalistyczne „ Asy programowania i kodowania”, zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań poprzez realizację zajęcia programowania i kodowania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w postaci robotów, klocków lego i zabawek interaktywnych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z TURBOKIDS w blokach przy wykorzystaniu szerokiej bazy autorskich instrukcji. Zajęcia będą się odbywały we wszystkich grupach wiekowych, w podziale na podgrupy, w wymiarze 48 godzin miesięcznie .

- warsztaty przyrodniczo – chemiczne „W krainie eksperymentów”, to najlepsza nauka poprzez zabawę dla dzieci w trakcie której dziecko:

→ aktywnie poszukuje wiedzy,

→ niestereotypowo i nowatorsko wykonuje zadania,

→ uczy się samodzielności,

→ trenuje umiejętność koncentracji uwagi,

→ zdobywa wiedzę o otaczającym świecie,

→ buduje w sobie poczucie sprawczości,

Spotkania prowadzone są w formie warsztatów, podczas których przedszkolaki samodzielnie przeprowadzają doświadczenia przyrodniczo-chemiczne przy własnych stanowiskach.

Organizatorzy warsztatów każdorazowo zapewniają specjalistyczne wyposażenie – wszystko czego potrzebuje Mały Naukowiec, aby uczyć się, rozwijać naukowe umiejętności, materiały przyrodnicze, kolby, zlewki, menzurki i inne, profesjonalne szkło laboratoryjne, odczynniki. Odbędzie się Łącznie 12 godzin warsztatów, po dwie  godziny dla każdej grupy.

Realizacja zajęć będzie stanowiła dla dzieci spotkanie z krytycznym myśleniem i analizą matematyczną, środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych odgrywa ważną rolę w edukacji przedszkolnej. Proponowane w ramach projektu zajęcia dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie, w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. Zdolności dzieci powinny być rozwijane na drodze ich samodzielnych poszukiwań organizowanych przez nauczyciela i ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

- warsztaty botaniczne ” W krainie botaników ”  – są to zaplanowane zajęcia w zielonogórskim ogrodzie botanicznym w tkacie których dzieci pod okiem botanika Uniwersytetu Zielonogórskiego poznają rośliny tam zgromadzone.

 

W celu realizacji projektu zakupione zostaną pomoce edukacyjno-dydaktyczne

Wszystkie zajęcia dodatkowe dla dzieci uzupełnią, ale nie zastąpią zajęć organizowanych w ramach podstawy programowej.

Dzieci otrzymają wsparcie na podstawie indywidualnej diagnozy. Nauczyciele poprowadzą obserwację i diagnozy dzieci, więc podczas zajęć stosowana będzie zasada indywidualizacji oraz stopniowania trudności, co umożliwi wszystkim dzieciom nabywanie umiejętności dostosowanych do ich możliwości percepcyjnych.