Uczymy dzieci od 2 roku życia. Oferujemy naukę w małych grupach (4-8 dzieci). 2,3-latki biorą udział w zajęciach wraz z rodzicami lub opiekunami.

Program nauczania jest ściśle dopasowany do wieku dzieci w grupie oraz poziomu ich znajomości języka. Brak umiejętności czytania i pisania oraz ograniczona umiejętność dyscypliny i koncentracji przez dłuższy czas wymuszają specyficzne podejście do nauczania dzieci w wieku od 2 lat. W takich grupach rozwijamy głównie sprawność rozumienia słuchowego, powtarzania słów i zwrotów oraz umiejętność stosowania ich w kontekstach tematycznych.

Przykładowe umiejętności jakie może nabyć dziecko w tym wieku:

 • przedstawianie się,
 • reagowanie na prośby i polecenia (wstań proszę, idź, usiądź…),
 • określanie cech przedmiotów (kolory, kształty…),
 • liczenie,
 • nazywanie zwierząt, zabawek, …

W grupach dzieci od 5 do 6 lat kładziemy nacisk na rozumienie ze słuchu i wypowiedzi ustne. Sprawność mówienia obejmuje zadawanie podstawowych pytań oraz udzielanie prostych odpowiedzi „tak” lub „ nie”. Krótkie dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi dotyczą poznanego zakresu tematycznego.

Dzieci uczą się m.in.:

 • opowiedzieć o sobie i rodzinie w kilku zdaniach,
 • prawidłowo reagować w typowych sytuacjach komunikacyjnych (witaj, jak się masz ?, ile masz lat ?…),
 • dalszych nazw dot. przedmiotów codziennego użytku, pogody, części ciała,…

W grupach dzieci od 7 do 8 lat możliwy jest już rozwój czterech sprawności językowych:

 • rozumienie ze słuchu obejmuje rozumienie dłuższych poleceń lektora, sensu zawartego w prostych opowiadaniach oraz sytuacjach komunikacyjnych, informacji,
 • mówienie obejmuje formułowanie prostych, kilkuzdaniowych wypowiedzi, poprawne budowanie pytań i odpowiedzi,
 • czytanie obejmuje wyrazy, zdania i krótkie teksty,
 • pisanie obejmuje przepisywanie według wzoru oraz pisanie po śladzie.

W grupach dzieci od 9 do 10 lat oraz od 11 do12 lat rozwijamy równolegle podane wyżej cztery sprawności językowe:

 • rozumienie ze słuchu obejmuje odnajdywanie informacji z kontekstu i prawidłowe reagowanie na nie,
 • mówienie obejmuje formułowanie nieco dłuższych wypowiedzi z użyciem znanego słownictwa, nawiązywanie i podtrzymywanie prostej rozmowy,
 • czytanie obejmuje ogólne rozumienie tekstu oraz zapamiętywanie szczegółów,
 • pisanie obejmuje samodzielne pisanie wyrazów zdań i krótkich wypowiedzi.

Na zajęciach wykorzystujemy elementy gier i zabaw, muzykę, rymowanki i śpiew, elementy ruchowe, rysowanie, malowanie farbami oraz modelowanie. Niektóre zajęcia urozmaicone są historyjkami DVD związanymi z tematem lekcji. Dzieciom w wieku przedszkolnym oferujemy podręcznik obejmujący rysowanie, kolorowanie oraz wyklejanie. Dzieci w wieku szkolnym pracują z podręcznikiem obejmującym czytanie i pisanie.